Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

G06-Podział nieruchomości

Wydział:
Wydział Geodezji i Kartografii
Termin załatwienia:
60 dni
Osoba kontaktowa:
Magdalena Bogacz-Polańska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców
stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta holl główny
Telefon kontaktowy:
054 414-44-06
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Geodezji i Kartografii

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

pok. 510, V piętro
Wymagane dokumenty:

Wniosek o podział nieruchomości.
Załączniki:
1) aktualny odpis z księgi wieczystej,
2) wypis z rejestru gruntów,
3) kopia mapy ewidencyjnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi,
4) wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej - 2 egz.,
5) odpowiednia dokumentacja przedstawiająca odcinek granicy wewnątrz budynku na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku, sporządzona przez uprawnioną osobę – w przypadku podziału budynku,
6) decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalająca na podział nieruchomości - w przypadku podziału nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
7) pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

Wstępny projekt podziału powinien zawierać w szczególności:
1) granice nieruchomości podlegającej podziałowi,
2) oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych
z ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej,
3) powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi,
4) naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu,
5) przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu,
6) przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.

Opłaty:
Opłata skarbowa: od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika (upoważnienie) – 17,00 zł.
Tryb odwoławczy:
1. W postępowaniu podziałowym wydawana jest opinia o zgodności proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego lub z przepisami odrębnymi, w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek,

2. Od decyzji zatwierdzającej podział przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek
Uwagi:

Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych.

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023, poz. 344, ze zm.);
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663);
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023, poz.775).

PDFWniosek o podział nieruchomości (106,53KB)

DOCWniosek o podział nieruchomości (53,00KB)

PDFObowiązek informacyjny (68,43KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego