Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KM04c-Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Wydział:
Wydział Komunikacji
Termin załatwienia:
Bez zbędnej zwłoki, lecz nie dłużej niż 30 dni
Osoba kontaktowa:
Marzena Marciniak, Piotr Oczachowski
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Komunikacji

ul. Kościuszki 12

pokój 31

87-800 Włocławek

e-mail: komunikacja@um.wloclawek.pl
poczta@um.wloclawek.pl

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek 8.00 – 15.00

Wtorek 8.00 – 16.30

Środa 8.00 – 15.00

Czwartek 8.00 – 15.00

Piątek 8.00 – 13.30

Kasa w Wydziale Komunikacji czynna jest w godzinach:

Poniedziałek 7.45 – 14.30

Wtorek 7.45 – 16.00

Środa 7.45 – 14.30

Czwartek 7.45 – 14.30

Piątek 7.45 – 13.00
Telefon kontaktowy:
054 414-49-17, 054 414-49-52
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Komunikacji

ul. Kościuszki 12

pokój 31

87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

1. Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udziela się na wniosek przedsiębiorcy złożony w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej.

2. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1, zawiera:

a) oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania

b) informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli są wymagane

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP)

d) określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego, a także obszaru wykonywania przewozu

e) określenie czasu, na który licencja ma być udzielona

f) określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego taksówką

g) określenie liczby wypisów z licencji w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku.

3. Załączniki do wniosku, o którym mowa w pkt.1

1) oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że:

a) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu;

b) nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;

2) zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art.5c ust.1 pkt 4 lub w art.6 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

3) wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:

a) markę, typ

b) rodzaj/przeznaczenie

c) numer rejestracyjny

d) numer VIN

e) wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem

4) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany

5) świadectwo legalizacji ponownej taksometru elektronicznego (kasy rejestrującej) lub aplikacji mobilnej do wglądu

6) orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy do wglądu

7) orzeczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy-do wglądu.

8) dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.

4. Oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

5. W przypadku, gdy wniosek, o którym mowa w pkt.1, składa się w postaci elektronicznej załączniki, o których mowa w pkt.3, składa się również w postaci elektronicznej.

Do wglądu okazuje się oryginały przedłożonych dokumentów, odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz dowód osobisty.

Dodatkowe informacje

1. Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką jest Prezydent Miasta Włocławek.

2. Licencja udzielana jest na określony obszar obejmujący gminę oraz czas oznaczony nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek strony.

3. Organ udzielający licencji, wydaje wypis lub wypisy z tej licencji w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku o udzielenie licencji.

4. Dopuszcza się wykonywanie przewozu z obszaru określonego w licencji poza ten obszar, lecz bez prawa świadczenia usług przewozowych poza obszarem określonym w tej licencji, z wyjątkiem przewozu wykonywanego w drodze powrotnej lub w przypadku złożenia zamówienia przez klienta z innego obszaru.

5. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji, zmiany danych, o których mowa w art. 8 ustawy o transporcie drogowym, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

6. Przewoźnik drogowy może zawiesić, w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

7. Przewoźnik drogowy zawieszający wykonywanie transportu drogowego jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia, zawiadomić organ, który udzielił licencji o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego; w zawiadomieniu podaje się okres, na który zawieszono wykonywanie transportu drogowego,

8. Zwrócić do organu, który udzielił licencji, licencje lub wszystkie wypisy z licencji - w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego w całości.

9. Organ, który udzielił licencji, wydaje z urzędu zwróconą licencję lub wypisy z licencji w terminie 7 dni przed upływem okresu, na jaki zostało zawieszone wykonywanie transportu drogowego.

10. Jeżeli wykonywanie transportu drogowego zostało zawieszone na okres przekraczający 3 miesiące, organ, który udzielił licencji dokonuje, w terminie 14 dni od dnia zawieszenia wykonywania transportu drogowego, zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji proporcjonalnie do okresu zawieszenia wykonywania transportu drogowego;

11. Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić licencję i wypisy z licencji organowi, który ich udzielił, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna.

12. W przypadku cofnięcia licencji nie może być ona ponownie udzielona wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna.

Opłaty:
1. W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji, jednego lub więcej niż jednego pojazdu pobiera się jedną opłatę odpowiednią do okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd.

2. Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku, o udzielenie licencji, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

3. Za zmianę licencji polegającą na zmianie danych w niej zawartych pobiera się opłatę w wysokości 10% najwyższej opłaty, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty za udzielenie licencji.

4. Za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

5. Za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

6. Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

7. Za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji, pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty stanowiącą podstawę dla obliczenia opłaty, jak za udzielenie licencji.

8. Za wydanie wypisu z licencji, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

9. Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką pobiera się od dnia 1 stycznia 2020r. opłatę w wysokości: Okres ważności licencji w latach Obszary gminy od 2 do 15 200 zł , powyżej 15 do 30 250 zł, powyżej 30 do 50 300 zł Obszar gmin sąsiadujących od 2 do 15 280 zł , powyżej 15 do 30 350 zł ,powyżej 30 - 50 400 zł Obszar miasta stołecznego Warszawy od 2 do 15 320 zł, powyżej 15 do 30 380 zł, powyżej 30 do 50 450 zł W przypadku gdy przedsiębiorca posiadający licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, wydaną przed dniem 1 stycznia 2020 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wystąpi z wnioskiem o zmianę posiadanej licencji, stosuje się przepisy dotychczasowe w zakresie pobierania opłat. Opłaty można dokonać w kasach Urzędu lub na konta Urzędu. Opłaty za wydanie/zmianę licencji lub wypisu: Urząd Miasta Włocławek Wydział Finansów PKO BANK POLSKI S.A. 52 1020 5170 0000 11020 009 0084 Opłaty skarbowe: Urząd Miasta Włocławek Wydział Finansów PKO BANK POLSKI S.A. 94 1020 5170 0000 1902 0009 0100
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji odmawiającej dokonanie czynności materialno- technicznej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi:

Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką jest prezydent miasta . Licencja udzielana jest na określony pojazd , obszar obejmujący gminę oraz czas oznaczony nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek strony.. Dopuszcza się wykonywanie przewozu z obszaru określonego w licencji poza ten obszar, lecz bez prawa świadczenia usług przewozowych poza obszarem określonym w tej licencji, z wyjątkiem przewozu wykonywanego w drodze powrotnej lub w przypadku złożenia zamówienia przez klienta z innego obszaru.

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji, zmiany danych o których mowa w art. 8 ustawy o transporcie drogowym, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Przewoźnik drogowy może zawiesić, w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Przewoźnik drogowy zawieszający wykonywanie transportu drogowego jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia, zawiadomić organ, który udzielił licencji o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego; w zawiadomieniu podaje się okres, na który zawieszono wykonywanie transportu drogowego.

Zwrócić do organu, który udzielił licencji, licencję w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego taksówką.
Organ, który udzielił licencji , wydaje z urzędu zwróconą licencję w terminie 7 dni przed upływem okresu, na jaki zostało zawieszone wykonywanie transportu drogowego.

Jeżeli wykonywanie transportu drogowego zostało zawieszone na okres przekraczający 3 miesiące, organ który udzielił licencji dokonuje, w terminie 14 dni od dnia zawieszenia wykonywania transportu drogowego , zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji proporcjonalnie do okresu zawieszenia wykonywania transportu drogowego.

Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić licencję organowi, który jej udzielił, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna.

W przypadku cofnięcia licencji nie może być ona ponownie udzielona wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna.

Przewoźnik drogowy ubiegający się o wydanie licencji winien przedstawić wszystkie dokumenty w oryginale celem potwierdzenia ich zgodności z załączonymi kserokopiami.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 września 2001r.o transporcie drogowym ( Dz.U.2019r.poz.2140t.j. z późn.zm.).

2. Uchwała  nr XVI/15/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 lutego2016r. roku w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r., poz. 840).

3. Uchwała nr XVI/14/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych związanych z wykonywaniem krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i bagażu taksówką na terenie miasta Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r., poz. 839).

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  6 sierpnia 2013 r.w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz.916.z póżn.zm.).

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2019r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019r. poz.2377).

6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021r. poz. 735t.j.)

DOCXOświadczenie o niekaralności 2021 (16,35KB)

DOCXWniosek o dodatkowy wpis z licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 2020 (20,04KB)

DOCXWniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 2020 (26,36KB)

DOCXWniosek o wygaśnięcie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 2020 (19,22KB)

DOCXWniosek o zmianę treści wypisu z licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 2021 (19,56KB)

DOCXWykaz pojazdów do TAXI (16,36KB)

DOCXZawiadomienie o przedłużeniu zawieszeniu wykonywania transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 2020 (17,36KB)

DOCXZawiadomienie o wznowieniu wykonywania transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 2020 (16,82KB)

DOCXZawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 2020 (19,03KB)

DOCXOświadczenie. reputacja zawód przewoźnika (15,32KB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego