Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry, ewidencje i archiwa

 • Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Miasto Włocławek
 • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
 • Wykaz dziennych opiekunów prowadzących działalność na terenie Gminy Miasto Włocławek
 • Ewidencja działalności gospodarczej
 • Podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych
 • Rejestr kontroli (książka kontroli)
 • Ewidencja księgowa podatków i opłat lokalnych
 • Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań
 • Ewidencja majątku
 • Ewidencja księgową Gminy Miasta Włocławek na podstawie której zamieszczane są informacje kwartalne (roczna) z wykonania budżetu
 • Ewidencja podatkowa nieruchomości
 • Rejestr udzielanych ulg podatkowych
 • Analityczna ewidencja księgowa wpływów z tytułu niepodatkowych należności budżetowych (między innymi: z tytułu użytkowania wieczystego, z tytułu najmu/dzierżawy/, z tytułu odpłatnego nabycia lokali i nieruchomości, z tytułu mandatów karnych kredytowanych, z tytułu usług opiekuńczych, z tytułu kar i grzywien)
 • Rejestr imprez masowych
 • Rejestr Uchwał Rady Miasta
 • Rejestr opinii i wniosków Komisji Rady
 • Rejestr wniosków o ustalenie warunków zabudowy
 • Rejestr wniosków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy
 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Rejestr zwierząt podlegających ochronie
 • Ewidencja danych rodziców oraz dzieci i młodzieży skierowanych do kształcenia specjalnego
 • Ewidencja danych rodziców oraz dzieci i młodzieży skierowanych do nauczania indywidualnego
 • Ewidencja danych rodziców oraz dzieci i młodzieży skierowanych na zajęcia rewalidacyjno– wychowawcze dla upośledzonych w stopniu głębokim
 • Ewidencja danych rodziców oraz dzieci i młodzieży skierowanych na zajęcia rewalidacyjne
 • Ewidencja danych rodziców oraz dzieci i młodzieży skierowanych do pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Ewidencja danych rodziców i dzieci skierowanych do wczesnego wspomagania
 • Ewidencja danych rodziców oraz dzieci i młodzieży skierowanych do specjalnych ośrodków wychowawczych
 • Ewidencja danych rodziców oraz dzieci i młodzieży skierowanych do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii
 • Ewidencja danych rodziców dzieci i młodzieży zwolnionych z opłat za przebywanie w bursie szkolnej
 • Ewidencja rodziców dzieci i młodzieży zwolnionych z opłat za wyżywienie przebywających w młodzieżowym ośrodku wychowawczym
 • Ewidencja danych pracodawców oraz młodocianych pracowników
  System Informacji Oświatowej
 • Centralna ewidencja pojazdów i kierowców
 • Rejestr decyzji dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela
 • Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów - 02.05.2024 r.
 • Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców – 28.05.2024 r.
 • Ewidencja instruktorów uprawnionych do szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców
 • Ewidencja uprawnionych diagnostów do przeprowadzenia urzędowych badań technicznych pojazdów
 • Rejestr wydanych decyzji o przyznaniu/odmowie przyznania stypendium szkolnego
 • Ewidencja tytułów wykonawczych
 • Ewidencja dokonywanych zajęć środków pieniężnych na rachunkach bankowych dłużników, wynagrodzeń za pracę, świadczeń emerytalno-rentowych oraz innych wierzytelności pieniężnych i praw majątkowych
 • Rejestr zleceniodawców na wydanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego
 • Ewidencja inwestorów uzgadniających usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu
 • Rejestr zleceniodawców na udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • Rejestr podmiotów ewidencji gruntów i budynków
 • Rejestr postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • Rejestr – wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych
 • Rejestr – stan mienia komunalnego – wartość i ilość kanalizacji deszczowej
 • Rejestr właścicieli psów zaliczanych do ras uznawanych za agresywne
 • Rejestr decyzji na przewóz zwłok z zagranicy
 • Rejestr – grobownictwo wojenne – kwatery i groby na cmentarzu poległych w okresie I i II wojny światowej
 • Wykaz przedsiębiorstw posiadających decyzje na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • Wykaz właścicieli nieruchomości z którymi zawarto lub rozwiązano umowy na odbiór odpadów komunalnych
 • Wykaz aptek z którymi podpisana jest umowa na przyjmowanie przeterminowanych lekarstw od mieszkańców Gminy m. Włocławek
 • Centralny rejestr skargi i wniosków o interwencję
 • Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
 • Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków
 • Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Włocławek
 • Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych
 • Rejestr radnych miasta Włocławek
 • Zbiór – wybory ławników sądowych
 • Pasażerowie komunikacji miejskiej
 • Pełnomocnictwa i upoważnienia
 • Rejestr sprzętu do amatorskiego połowu ryb
 • Rejestr rodziców dzieci przebywających w rodzinach zastępczych
 • Plan świadczeń na rzecz obrony
 • Rejestr wydanych znaczków do znakowania psów
 • Gospodarka odpadami komunalnymi
 • Inwestorzy – COI
 • Przedsiębiorcy -COI
 • Ewidencja miejscowości, ulic i adresów
 • Rejestr przesyłek

Powyższe rejestry, ewidencje, wykazy udostępniane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) lub innych przepisów szczególnych.

Archiwum zakładowe

Udostępnianie informacji zgromadzonych w archiwum zakładowym, uznanych w świetle ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) za informacje publiczne, odbywa się wyłącznie na wniosek, zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, z jednoczesnym zachowaniem przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

Ponadto udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym odbywa się na podstawie przepisów załącznika Nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn zm.).

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego