Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KM01a-Rejestracja pojazdów używanych zarejestrowanych na terenie RP

Wydział:
Wydział Komunikacji
Termin załatwienia:
1. Niezwłocznie przy stanowisku obsługi. Właściciel otrzymuje pozwolenie czasowe (ważne 30 dni) i tablice rejestracyjne. Dowód rejestracyjny wydawany jest po wyprodukowaniu i przesłaniu go przez producenta do tutejszego organu.

2. W szczególnych przypadkach termin wydania decyzji o rejestracji pojazdu może wynieść 44 dni.

3. Sprawdź status dokumentu na stronie PWPW: https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html
Osoba kontaktowa:
Aneta Osińska
Miejsce załatwienia:
Wydział komunikacji,

ul. Kościuszki 12

87-800 Włocławek
Telefon kontaktowy:
umawianie wizyt 054 414-49-10, sekretariat 054 414-49-13
Miejsce odbioru:
Wydział komunikacji,

ul. Kościuszki 12

87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty

Wniosek o rejestrację pojazdu oraz:
1. Dowód własności pojazdu (np. faktura VAT, rachunek, umowa sprzedaży)
2. Dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym (gdy termin ważności minął wymagane jest zaświadczenie potwierdzające aktualne badanie techniczne).
3. Tablice rejestracyjne.
4. Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.
5. Dokument określający tożsamość. (do wglądu)
a) osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
b) pełnomocnika właściciela pojazdu
c) reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika.

Opłaty:
Wymagane opłaty:
Informacja dotycząca wysokości poszczególnych opłat znajduje się poniżej:

Opłata za przerejestrowanie w przypadku nowych tablic rejestracyjnych:

- Samochód - 160,00 zł

- Przyczepa, Naczepa, Ciągnik rolniczy - 120,00 zł

- Motocykl - 120,00 zł

w przypadku pozostawienia dotychczasowych tablic rejestracyjnych z pozwoleniem czasowym:

- Samochód - 80,00 zł

- Przyczepa, Naczepa, Ciągnik rolniczy - 80,00 zł

- Motocykl - 80,00 zł
bez pozwolenia czasowego

- Samochód - 66,50 zł

- Przyczepa, Naczepa, Ciągnik rolniczy - 66,50 zł

- Motocykl - 66,50 zł

w przypadku indywidualnych tablic rejestracyjnych (bez czasowych)

- Samochód - 1080,00 zł

- Motocykl - 580,00 zł

- Szczegółowy wykaz opłat
Opłaty za:
tablice rejestracyjne:

– na samochód- 80,00 zł.(2 tablice)

– na przyczepę- 40,00 zł (1 sztuka)

– na motocykl- 40,00 zł (1 sztuka)

– na motorower- 30,00 zł (1 sztuka)

– tablice indywidualne – 1 000,00 zł (2 sztuki)

– tablice indywidualne motocyklowe- 500,00 zł (1 sztuka)

– dowód rejestracyjny- 54,00 zł

– pozwolenie czasowe- 13,50 zł

– komplet znaków legalizacyjnych- 12,50 zł


Opłata skarbowa:

- pełnomocnictwo – 17 zł
Z opłaty skarbowej zwolnieni są małżonkowie, zstępni, wstępni lub rodzeństwo
Opłat można dokonać w kasach Urzędu lub na wskazane numery kont
Opłaty komunikacyjne:
PKO BANK POLSKI S.A.
52102051700000110200090084
Opłaty skarbowe:
PKO BANK POLSKI S.A.
94102051700000190200090100
Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji administracyjnej klientowi przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Uwagi:

1. W przypadku, gdy dane odnoszące się do właściciela pojazdu zawarte w dowodzie własności są niezgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym dołącza się w oryginale dokument (dokumenty) potwierdzający fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.

2. Jeżeli z przedkładanych dokumentów (np. umowy sprzedaży, faktury) wynika, że pojazd uczestniczył w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska, konieczne jest przedłożenie zaświadczenia potwierdzającego wykonanie dodatkowego badania technicznego, które diagnosta może przeprowadzić na wniosek właściciela.

3. Właściciel pojazdu albo podmiot, o którym mowa w art. 73 ust.2 i 5 p.r.d. o ruchu drogowym, są obowiązani odebrać decyzje o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o rejestrację pojazdu.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu wraz z przepisami wykonawczymi.

DOCXWniosek o rejestracje (13,85KB)

PDFPełnomocnictwo (179,19KB)

DOCXPełnomocnictwo (16,31KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego