Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UA22-Postępowanie w sprawie wydania decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

Wydział:
Wydział Urbanistyki i Architektury
Termin załatwienia:
14 dni (art. 47 ust. 2 Prawa budowlanego).
Osoba kontaktowa:
Adam Ziemski
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców

Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

budynek B, sala 3
Telefon kontaktowy:
054 414-47-06, 054 414-42-90, 054 414-43-01, 054 414-44-36, 54 414 44 37, 54 414 47 07, 54 414 47 48
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców

Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

budynek B, sala 3
Wymagane dokumenty:

1. W celu wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

  • inwestora (w tym danych do korespondencji)
  • pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika)
  • prac przygotowawczych lub robót budowlanych uzasadniających wydanie wnioskowanej decyzji
  • sąsiedniego budynku/lokalu/nieruchomości, którego (której) dotyczy wniosek (w szczególności adres lub dane ewidencyjne z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków)
  • podstawy prawnej robót budowlanych (np. informacji o decyzji o pozwoleniu na budowę lub o zgłoszeniu, na podstawie których roboty budowlane są prowadzone)
  • uzasadnienia wniosku.


2. Załączniki:

Do wniosku należy dołączyć:

  • -pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika
  • -potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  • -inne dokumenty np. potwierdzające podjęcie próby uzyskania zgody właściciela na wejście do sąsiedniego budynku.
Opłaty:
Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł (tabela Część I pkt 53 ustawy o opłacie skarbowej), z wyłączeniem decyzji dotyczącej budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej). Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika). Opłaty nie można dokonać w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę organu. Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki od podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji kończącej postępowanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (U. z 2022 r., poz. 2142)

DOCXWniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (PB-14) (22,27KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego