Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UA20-Ustanowienie społecznego opiekuna zabytków

Wydział:
Wydział Urbanistyki i Architektury
Termin załatwienia:
Prezydent Miasta Włocławek w drodze decyzji administracyjnej ustanawia osobę fizyczną społecznym opiekunem zabytków lub nadaje osobie prawnej uprawnienia społecznego opiekuna zabytków. Następnie w terminie do 21 dni od uprawomocnienia się niniejszej decyzji Prezydent Miasta Włocławek wydaje: - osobie fizycznej – legitymację społecznego opiekuna zabytków; - osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – zaświadczenie o nadaniu uprawnień społecznego opiekuna zabytków.
Osoba kontaktowa:
Magdalena Kalinowska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców

Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

budynek B, sala 3
Telefon kontaktowy:
054 414- 42-95
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Urbanistyki i Architektury

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

budynek A, piętro 4
Wymagane dokumenty:

Wniosek Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o ustanowienie społecznego opiekuna zabytków (po uprzednim złożeniu przez osobę zainteresowaną pełnieniem funkcji społecznego opiekuna zabytków swojej kandydatury bezpośrednio do Kierownika Delegatury we Włocławku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu z siedzibą przy ul. Łęgskiej 42 we Włocławku, tel. 54 231 55 22).

W przypadku osoby fizycznej do wniosku należy dołączyć:
1) zgodę kandydata na pełnienie funkcji społecznego opiekuna zabytków;
2) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
3) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

W przypadku osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej do wniosku należy dołączyć:
1) statut jednostki organizacyjnej;
2) uchwałę Zarządu o wyrażeniu zgody na nadanie uprawnień społecznego opiekuna zabytków.

Opłaty:
Nie pobiera się
Tryb odwoławczy:
1. Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Włocławek wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem organu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

2. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Zwolnienie od opłaty skarbowej na podstawie art. 3 i art. 7 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 t.j. z późn. zm.)
Uwagi:

Zwolnienie od opłaty skarbowej na podstawie art. 3 i art. 7 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 t.j. z późn. zm.)

Podstawa prawna:

1. Art. 4 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 t.j. z późn. zm.).

2. Art. 103 ust. 1 i art. 105 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 t.j. z późn. zm.).

3. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz.735 t.j).

4. Art. 7 pkt 2 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 t.j. z późn. zm.)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego