Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku

Siedziba:

Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. /54/ 423-23-85; /54/ 423-23-86
e-mail:
ePUAP: www.epuap.gov.pl

Przewodniczący Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku: Elżbieta Wiśniewska

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek 7:30 – 15:30
Wtorek 7:30 – 17:00
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 14:00

Szanowni Państwo,

Przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wniosków o wydanie karty parkingowej, wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz odwołań od wydanych orzeczeń odbywa się w pokoju nr 19. Możliwe jest również przesłanie wniosku drogą pocztową.

UWAGA:. złożenie wniosku o wydanie karty parkingowej wymaga osobistego stawiennictwa w siedzibie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku w celu własnoręcznego podpisania wniosku w obecności Przewodniczącego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub osoby przez Przewodniczącego upoważnionej.

Kompleksowe informacje dotyczące orzekania oraz osób niepełnosprawnych znajdują się również na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych https://niepelnosprawni.gov.pl/

Procedury załatwiania spraw:

WAŻNOŚĆ ORZECZEŃ

Na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2023, poz. 2768) orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony, które zachowało ważność na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852 i 1429), albo którego okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r., zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń, karta parkingowa zachowuje ważność na w/w okres, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. poz. 1429) osobom z niepełnosprawnościami w 2024 roku będzie przysługiwało nowe świadczenie wspierające.

Pełną informację w zakresie uprawnień do świadczenia jak i procedury związanej z przyznawaniem świadczenia wspierającego wraz z niezbędnymi drukami znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/swiadczenie-wspierajace

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku powołany przez Prezydenta Miasta Włocławek jest komórką organizacyjną Urzędu Miasta Włocławek.

MZON we Włocławku załatwia sprawy mieszkańców Włocławka. Orzeka wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku jest organem orzecznictwa pozarentowego pierwszej instancji.

Zespół wydaje:

 • orzeczenia o niepełnosprawności (osoby do 16 – go roku życia),
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16-go roku życia),
 • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,
 • legitymacje dokumentujące niepełnosprawność,
 • karty parkingowe dla osób,
 • karty parkingowe dla placówek.

Miejski Zespół działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Członkami Zespołu są:

 • Przewodniczący Zespołu,
 • Sekretarz Zespołu,
 • Lekarze,
 • Pracownicy socjalni,
 • Doradcy zawodowi,
 • Psycholodzy,
 • Pedagodzy.

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Osoby, które ukończyły 16 rok życia otrzymują orzeczenie o zaliczeniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności:

 1. Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
 2. Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
 3. Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Orzeczenia, poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, zawierają wskazania dotyczące w szczególności:

 • odpowiedniego zatrudnienia;
 • szkolenia, w tym specjalistycznego;
 • zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej;
 • uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej;
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie tej osoby;
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki;
 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
 • prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Orzeczenia wydawane przez Zespół stanowią podstawę ubiegania się o różnego rodzaju ulgi i  uprawnienia  przyznawane na podstawie odrębnych przepisów np. przez pomoc społeczną, przewoźników autobusowych czy kolejowych, telekomunikację, PFRON, i inne.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku w siedzibie Zespołu bądź pod nr tel. /054/ 423-23-85.

Opłaty za wydanie karty parkingowej oraz za wydanie duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności można wnosić w kasie Urzędu Miasta Włocławek – Zielony Rynek 11/13 (Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.45 – 15.30, Wtorek 7.45 – 17.00, Piątek 7.45 – 14.00) lub w kasie Urzędu Miasta Włocławek w budynku przy ul. Kościuszki 12 (Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.45 – 14.30, Wtorek 7.45 – 16.30, Piątek 7.45 – 13.30) lub przelewem na  numer konta: PKO BP SA 42 1020 5170 0000 1202 0009 0118.

Szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zarządzenie nr 350/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku.

INFORMACJA

dotycząca projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Szanowni Państwo

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. ,,Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych’’,  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość edukacji polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego modyfikacji i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zapewniających możliwie samodzielne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, w tym podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu przeprowadzono diagnozę potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w wyniku którego opracowano cztery raporty:

Partnerami projektu są: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi oraz Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.


Logo pętli indukcyjnejINFORMACJA z dnia 5 lipca 2021 r.

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku informuje,że w związku z wdrożeniem ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, od dnia 05 lipca 2021 r. w tutejszym Zespole można korzystać z pętli indukcyjnej i lupy podświetlanej.

Dla usprawnienia komunikacji z interesantami niedosłyszącymi działa pętla indukcyjna;
– osoby posiadające aparat słuchowy mogą skorzystać z pętli indukcyjnej po przełączeniu aparatu słuchowego na program indukcyjny „T”;
-osoby nieposiadające takiego aparatu mogą skorzystać ze słuchawki zewnętrznej zamontowanej do pętli indukcyjnej;
Dla usprawnienia komunikacji z interesantami słabowidzącymi można skorzystać z lupy podświetlanej ( 8 dioptrii).

niepełnosprawni_ikona.png

Informacja z dnia 17 marca 2022 r.

Шановний Госте з України

Якщо ви інвалід або ваша дитина інвалід, ви можете прийти до нас і подати заявку також у Польщі на отримання довідки про інвалідність або ступінь інвалідності.

Чекаємо на вас у муніципальній групі з розгляду питань інвалідності у Влоцлавеку, вул. Ogniowa 8/10

(Пн, Ср, Чт 7:30 – 15:30, Вт 7:30 – 17:00, Пт 7:30 – 14:00, тел. 54 4232385, 54 4232386)

Приходьте – пояснимо, що потрібно для винесення рішення. Наявність довідки інвалідності (діти до 16 років) або довідки про ступінь інвалідності (особи старше 16 років), залежно від виду та ступеня інвалідності, дає змогу використовувати ряд форм допомоги. , в тому числі:

 • можливість отримати відповідну роботу (наприклад, у закритих майстернях);
 • співфінансування поставок ортопедичного обладнання та технічних засобів, що полегшують функціонування;
 • податкові пільги, знижки на транспорт;
 • соціально-реабілітаційні послуги, що надаються установами соціальної допомоги;
 • право на допомогу по догляду та інші сімейні виплати
 • наявність паркувальної картки інваліда

Informacja z dnia 19 lipca 2022 r.

Szanowni Państwo,

Centrum Informacji i Profilaktyki Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku
Ogniowa 8/10 pokój nr 12,
tel. 54 423 23 74,  e-mail:

udziela aktualnych i kompleksowych informacji w sprawach osób niepełnosprawnych.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego