Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 379/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do sprawdzenia i zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert nr 6 na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2023.

Nr zarządzenia:
379
Rok:
2023
Tytuł:
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do sprawdzenia i zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert nr 6 na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2023.
Data podpisania:
04-10-2023
Data wejścia w życie:
04-10-2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688)  oraz art. 27 ust. 1 oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048) w związku z Uchwałą Nr  XL/15/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2014 r.  w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie miasta Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. 1008)

zarządza się, co następuje

§1.1. Powołuje się Komisję Konkursową do sprawdzenia i zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert nr 6 na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2023, zwaną dalej „Komisją”, w następującym składzie:

  1. Monika Jabłońska – Zastępca Prezydenta Miasta – Przewodnicząca Komisji,
  2. Krzysztof Szaradowski – Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki – Zastępca Przewodniczącej Komisji,
  3. Janusz Ziółkowski – Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Włocławek – członek Komisji,
  4. Aleksandra Więtczak-Kucharczyk – Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej – członek
  5. Maciej Gajewski – WydziałSportu i Turystyki – członek Komisji,
  6. Izabela Maciejewska – WydziałSportu i Turystyki – członek Komisji,
  7. Agnieszka Zgłobicka-Skupniewicz – Wydział Sportu i Turystyki – Sekretarz Komisji.

2. Członek Komisji Konkursowej podlega wyłączeniu od udziału w pracach Komisji zgodnie z art. 24- art. 27 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).

§2. 1. Komisja pracuje zgodnie z „Regulaminem organizacji pracy Komisji Konkursowej do sprawdzenia i zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert nr 6 na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2023”, który stanowi  Załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Wzór „Oświadczenia członka Komisji Konkursowej” stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Wzór  „Protokołu z przyjęcia wniosków” stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Wzór „Karty oceny wniosku” stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Wzór „Protokołu końcowego” stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Włocławek.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek. 

§5. 1. Zarządzenie wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania.

 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 379/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 2023 r. (2,94MB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 379/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (41,58KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego