Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 437/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania składników rzeczowych majątku ruchomego, w który wyposażony jest Urząd Miasta Włocławek, z wyłączeniem sprzętu informatycznego

Nr zarządzenia:
437
Rok:
2023
Tytuł:
W sprawie powołania Komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania składników rzeczowych majątku ruchomego, w który wyposażony jest Urząd Miasta Włocławek, z wyłączeniem sprzętu informatycznego.
Data podpisania:
08-12-2023
Data wejścia w życie:
08-12-2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872), w związku z zarządzeniem nr 287/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Miasto Włocławek, w który wyposażone są jednostki budżetowe

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Komisję do oceny przydatności do dalszego użytkowania składników rzeczowych majątku ruchomego, w który wyposażony jest Urząd Miasta Włocławek, z wyłączeniem sprzętu informatycznego, zwaną dalej Komisją.

2. Ustala się skład osobowy Komisji:

 1. Pan Marcin Szarpak – Przewodniczący;
 2. Pani Joanna Kazmierczak-Borowska – Zastępca Przewodniczącego;
 3. Pani Natalia Kotowska – członek;
 4. Pani Ewa Ciesielska – członek;
 5. Pan Tomasz Skibiński – członek.

3. Do zadań Komisji należy w szczególności:

 1. rozpatrywanie wniosków o ocenę przydatności do dalszego użytkowania składników rzeczowych majątku ruchomego, w który wyposażony jest Urząd Miasta Włocławek, z wyłączeniem sprzętu informatycznego;
 2. kwalifikowanie składników rzeczowych majątku ruchomego do kategorii majątku zużytego lub zbędnego, biorąc pod uwagę ich ogólny stan techniczny i przydatność do dalszego użytkowania w Urzędzie Miasta Włocławek;
 3. ustalanie wartości jednostkowej poszczególnych składników rzeczowych majątku ruchomego;
 4. sporządzanie protokołów przeprowadzonej oceny przydatności do dalszego użytkowania składników rzeczowych majątku ruchomego;
 5. proponowanie sposobu zagospodarowania zużytych lub zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego.

§ 2. Ustala się tryb działania Komisji jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji oraz kierującym komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Włocławek.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 272/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 października 2014 w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania składników rzeczowych majątku ruchomego, w który wyposażony jest Urząd Miasta Włocławek, z wyłączeniem oprogramowania, sprzętu i akcesoriów komputerowych, zmienione zarządzeniem nr 22/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2022 r.

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

 1. PDFZarządzenie nr 437/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 grudnia 2023 r. (1,33MB)
 2. DOCXZarządzenie nr 437/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 grudnia 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (22,07KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego