Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 438/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej zużytych lub zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Włocławek, z wyłączeniem sprzętu informatycznego

Nr zarządzenia:
438
Rok:
2023
Tytuł:
W sprawie powołania Komisji likwidacyjnej zużytych lub zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Włocławek, z wyłączeniem sprzętu informatycznego.
Data podpisania:
08-12-2023
Data wejścia w życie:
08-12-2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872), w związku z zarządzeniem nr 287/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Miasto Włocławek, w który wyposażone są jednostki budżetowe

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Komisję likwidacyjną zużytych lub zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Włocławek, z wyłączeniem sprzętu informatycznego, zwaną dalej Komisją.

2. Ustala się skład osobowy Komisji:

  1. Pani Małgorzata Pastucha – Przewodniczący;
  2. Pan Dawid Chrzanowski – Zastępca Przewodniczącego;
  3. Pani Katarzyna Fechner – członek;
  4. Pani Małgorzata Wichlińska – członek;
  5. Pan Christopher Ciesiul – członek.

§ 2. Do zadań Komisji należy:

  1. ustalanie we współpracy z Referatem Obsługi Urzędu w Wydziale Organizacyjno-­Prawnym i Kadr terminu i sposobu przeprowadzenia likwidacji przez zniszczenie zużytych lub zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego, zwanych dalej składnikami majątku, wskazanych jako przeznaczone do likwidacji przez zniszczenie w protokołach Komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania składników rzeczowych majątku ruchomego, w który wyposażony jest Urząd Miasta Włocławek, z wyłączeniem sprzętu informatycznego;
  2. obecność przy fizycznej likwidacji składników majątku i nadzorowanie jej przebiegu, w szczególności przez sprawdzenie zgodności numerów inwentarzowych faktycznie niszczonych składników majątku z numerami inwentarzowymi wskazanymi w protokołach, o których mowa w pkt. 1;
  3. sporządzanie protokołów dokumentujących wykonanie czynności likwidacyjnych.

§ 3. 1. Likwidacji przez zniszczenie składników majątku dokonuje się w obecności co najmniej trzech członków Komisji, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego.

2. Protokoły dokumentujące wykonanie czynności likwidacyjnych są archiwizowane przez Referat Obsługi Urzędu.

§ 4. Komisja, wykonując zadania, o których mowa w § 2, stosuje odpowiednio przepisy zarządzenia nr 287/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Miasto Włocławek, w który wyposażone są jednostki budżetowe oraz zarządzenia nr 299/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Włocławek”.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się członkom Komisji i Zastępcy Dyrektora Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr – Kierownikowi Referatu Obsługi Urzędu.

§ 6. Traci moc zarządzenie w 325/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej zużytych bądź zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Włocławek, z wyłączeniem oprogramowania, sprzętu i akcesoriów komputerowych, zmienione zarządzeniem nr 23/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2022 r.

§ 7. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie nr 438/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 grudnia 2023 r. (788,21KB)
  2. DOCXZarządzenie nr 438/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 grudnia 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (18,77KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego