Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 440/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej zużytego lub zbędnego sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w Urzędzie Miasta Włocławek

Nr zarządzenia:
440
Rok:
2023
Tytuł:
W sprawie powołania Komisji likwidacyjnej zużytego lub zbędnego sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w Urzędzie Miasta Włocławek.
Data podpisania:
08-12-2023
Data wejścia w życie:
08-12-2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872), w związku z zarządzeniem nr 287/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Miasto Włocławek, w który wyposażone są jednostki budżetowe

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Komisję likwidacyjną zużytego lub zbędnego sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w Urzędzie Miasta Włocławek, zwaną dalej Komisją.

2. Ustala się skład osobowy Komisji:

 1. Pan Marcin Idryan – Przewodniczący;
 2. Pan Marcin Pyszorski – Zastępca Przewodniczącego;
 3. Pani Marta Błasiak – członek;
 4. Pan Piotr Oczachowski – członek;
 5. Pan Zbigniew Kazimierczyk – członek.

§ 2. Do zadań Komisji należy:

 1. ustalanie we współpracy z Wydziałem Informatyki terminu i sposobu przeprowadzenia likwidacji przez zniszczenie zużytego lub zbędnego sprzętu informatycznego oraz oprogramowania, zwanych dalej składnikami majątku, wskazanych jako przeznaczone do likwidacji przez zniszczenie w protokołach Komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania sprzętu informatycznego oraz oprogramowania, w które wyposażony jest Urząd Miasta Włocławek;
 2. obecność przy fizycznej likwidacji składników majątku i nadzorowanie jej przebiegu,
  w szczególności przez sprawdzenie zgodności numerów inwentarzowych faktycznie niszczonych składników majątku z numerami inwentarzowymi wskazanymi w protokołach, o których mowa w pkt. 1;
 3. sporządzanie protokołów dokumentujących wykonanie czynności likwidacyjnych.

§ 3. 1. Likwidacji przez zniszczenie składników majątku dokonuje się w obecności co najmniej trzech członków Komisji, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego.

2. Protokoły dokumentujące wykonanie czynności likwidacyjnych są archiwizowane przez Wydział Informatyki.

§ 4. Komisja, wykonując zadania, o których mowa w § 2, stosuje odpowiednio przepisy zarządzenia nr 287/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Miasto Włocławek, w który wyposażone są jednostki budżetowe oraz zarządzenia nr 299/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Włocławek”.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się członkom Komisji i Dyrektorowi Wydziału Informatyki.

§ 6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

 1. PDFZarządzenie nr 440/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 grudnia 2023 r. (703,91KB)
 2. DOCXZarządzenie nr 440/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 grudnia 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (17,72KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego