Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 5/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do sprawdzenia i zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert nr 2 na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2024.

Nr zarządzenia:
5
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do sprawdzenia i zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert nr 2 na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2024.
Data podpisania:
11-01-2024
Data wejścia w życie:
11-01-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688)  oraz art. 27 ust. 1, oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048) w związku z Uchwałą Nr  XL/15/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2014 r.  w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie miasta Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. 1008)

zarządza się, co następuje

§1.1. Powołuje się Komisję Konkursową do sprawdzenia i zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert nr 2 na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2024, zwaną dalej „Komisją”, w następującym składzie:
1) Monika Jabłońska – Zastępca Prezydenta Miasta – Przewodnicząca Komisji,
2) Krzysztof Szaradowski – Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki – Zastępca Przewodniczącej Komisji,
3) Janusz Ziółkowski – Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Włocławek – członek Komisji,
4) Beata Krajewska – Kierownik Referatu Kultury i Promocji w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej – członek Komisji,
5) Maciej Gajewski – Wydział  Sportu i Turystyki – członek Komisji,
6) Izabela Maciejewska – Wydział  Sportu i Turystyki – członek Komisji,
7) Agnieszka Zgłobicka-Skupniewicz – Wydział Sportu i Turystyki – sekretarz Komisji.
2. Członek Komisji Konkursowej podlega wyłączeniu od udziału w pracach Komisji zgodnie z art. 24- art. 27 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).

§2. 1. Komisja pracuje zgodnie z „Regulaminem organizacji pracy Komisji Konkursowej do sprawdzenia i zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert nr 2 na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2024”, który stanowi  Załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Wzór „Oświadczenia członka Komisji Konkursowej” stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wzór  „Protokołu z przyjęcia wniosków” stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Wzór „Karty oceny wniosku” stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Wzór „Protokołu końcowego” stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Włocławek.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.  

§5. 1. Zarządzenie wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania.
 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 5//2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2024 r. (2,93MB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 5//2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (41,16KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego