Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 23/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie warunków zawierania umowy najmu lokalu mieszkalnego z uzdolnionym absolwentem kierunku technicznego uczelni wyższej

Nr zarządzenia:
23
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie warunków zawierania umowy najmu lokalu mieszkalnego z uzdolnionym absolwentem kierunku technicznego uczelni wyższej
Data podpisania:
30-01-2024
Data wejścia w życie:
30-01-2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 1526, z 2023 r., poz. 572), uchwały nr XXXII/41/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 621, poz. 3929, poz. 8149) oraz uchwały nr LXXI/183/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie określenia terminu naboru i miejsca składania oraz trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali mieszkalnych dla uzdolnionych absolwentów kierunków technicznych uczelni wyższych w budynku zrewitalizowanym przy ulicy 3 Maja 18 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r., poz. 370)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W ramach wykonywania polityki mieszkaniowej z mieszkaniowego zasobu miasta Włocławek przeznacza się 5 lokali dla uzdolnionych absolwentów kierunków technicznych uczelni wyższych zlokalizowanych przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku celem realizacji założeń Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

§ 2. Wniosek o najem lokalu mieszkalnego dla uzdolnionego absolwenta kierunku technicznego uczelni wyższej może złożyć osoba spełniająca łącznie niżej wymienione warunki:

  1. ukończyła kierunek techniczny uczelni wyższej studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych uzyskując tytuł inżyniera lub magistra inżyniera;
  2. legitymuje się dyplomem ukończenia uczelni wyższej, o której mowa w § 2 pkt 1), ze średnią ocen co najmniej 4,75;
  3. jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę i miejscem świadczenia pracy jest Miasto Włocławek;
  4. w dniu złożenia wniosku nie ukończyła 30 roku życia;
  5. nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, tj. nie przysługuje jej tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego na terenie Miasta Włocławek lub pobliskich miejscowości.

§ 3. Wzór wniosku, o którym mowa w § 2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 4. Do wniosku załącza się zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymienionych w § 2 pkt 1-3 oraz oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w § 2 pkt 5).

§ 5. Analizy formalnej i merytorycznej wniosków dokonuje Komisja do spraw najmu lokali mieszkalnych mieszkań dla uzdolnionego absolwenta uczelni wyższej, zwana dalej „Komisją”.

§ 6. Wnioski, które przeszły pozytywnie analizę formalną podlegają ocenie merytorycznej przez Komisję.

§ 7. Imienny skład Komisji określa załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w tym:

  1. 8 przedstawicieli Prezydenta Miasta Włocławek (2 osoby z Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym, 2 osoby z Wydziału Edukacji, 2 osoby z Administracji Zasobów Komunalnych,2 osoby z Wydziału Rewitalizacji);
  2. Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Włocławek;
  3. 2 przedstawicieli uczelni wyższych.

§ 8. Z oceny merytorycznej Komisja sporządza protokół oraz stanowiącą załącznik do protokołu listę kandydatów według kryterium średniej ocen, a w przypadku tego samego wyniku, o kolejności
na liście decyduje data złożenia przez wnioskodawcę kompletnego wniosku o wynajęcie lokalu.

§ 9. Protokół i lista kandydatów podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 10. Lista kandydatów zakwalifikowanych do najmu w ramach mieszkań dla uzdolnionego absolwenta kierunku technicznego uczelni wyższej podawana jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek.

§ 11. Zatwierdzona lista kandydatów stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu lokalu z uzdolnionym absolwentem kierunku technicznego uczelni wyższej.

§ 12. Regulamin pracy Komisji określa załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 13. Umowa najmu z uzdolnionym absolwentem kierunku technicznego uczelni wyższej zawierana jest na czas oznaczony do 5 lat, jednak nie dłużej niż na czas trwania zatrudnienia na warunkach, o których mowa w § 2 pkt 3).

§ 14. 1. Osoby, które zawarły umowę najmu określoną w § 13, zobowiązane są, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, do dostarczenia wynajmującemu aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu na warunkach, o których mowa w § 2 pkt 3).

2. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas oznaczony osoby, które zawarły umowę najmu określoną w § 13, zobowiązane są, w terminie miesiąca od dnia zakończenia stosunku pracy na czas oznaczony, do dostarczenia wynajmującemu zaświadczenia o kontynuacji zatrudnienia na warunkach, o których mowa w § 2 pkt 3).

§ 15. Niezłożenie zaświadczenia, o którym mowa w § 14 we wskazanym terminie, stanowi podstawę
do wypowiedzenia umowy najmu z uzdolnionym absolwentem kierunku technicznego uczelni wyższej.

§ 16. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§ 17. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 18. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 23/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2024 r. (3,09MB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 23/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2024 r. (39,26KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego