Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 56/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasto Włocławek

Nr zarządzenia:
56
Rok:
2024
Tytuł:
Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasto Włocławek.
Data podpisania:
12-02-2024
Data wejścia w życie:
12-02-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 1463, poz. 1688), w związku z art. 8 pkt 1, art. 8a ust. 4 i 4a oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 725) oraz § 6, § 7, § 8, § 9 , § 10 i §11 załącznika do uchwały Nr XXXII/40/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek na lata 2021-2025 (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2021 r. poz. 2170),

zarządza się co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 447/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasto Włocławek, zmienione zarządzeniem Nr 303/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r., dodaje się § 1b w brzmieniu następującym:

  • „ § 1b. ustala się stawkę bazową czynszu najmu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek, które są zlokalizowane w budynku przy ulicy 3 Maja 18, w wysokości 6,15 zł miesięcznie.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 56/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 lutego 2024 r. (786,08KB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 56/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 lutego 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (18,95KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego