Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 58/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - „Prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” wraz z podwórkiem partycypacyjnym przy ulicy 3 Maja 18 we Włocławku”.

Nr zarządzenia:
58
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe, oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - „Prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” wraz z podwórkiem partycypacyjnym przy ulicy 3 Maja 18 we Włocławku”.
Data podpisania:
12-02-2024
Data wejścia w życie:
12-02-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 4 ust. 1, pkt 13, pkt 32a, art. 11, 13, 14, 15 i 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w związku z Uchwałą Nr LXIX/155/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2023 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 oraz Uchwały nr XLVI/91/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, zmienionej Uchwałą nr XL/127/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia
26 października 2021 r.

zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miasto Włocławek w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art.11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - „Prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” wraz z podwórkiem partycypacyjnym przy ulicy 3 Maja 18 we Włocławku”.

2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Wzór oferty realizowanego zadania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Wzór umowy na realizację przyznanego zadania publicznego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

6. Wzór zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Termin składania ofert wyznaczony zostaje na 21 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w § 1 ust. 2.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek, www.bip.um.wlocl.pl
 2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek www.wloclawek.eu i http://rewitalizacja.wloclawek.eu/
 3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek
 4. w generatorze wniosków „Witkac” – www.witkac.pl.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek

Załączniki:

 1. PDFZarządzenie Nr 58/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 lutego 2024 r. (13,94MB)
 2. DOCZarządzenie Nr 58/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 lutego 2024 r. (49,00KB)
 3. DOCXZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 lutego 2024 r. (64,03KB)
 4. DOCXZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 lutego 2024 r. (32,93KB)
 5. DOCXZałącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 58/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 lutego 2024 r. (48,29KB)
 6. DOCXZałącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 58/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 lutego 2024 r. (25,50KB)
 7. DOCXZałącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 58/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 lutego 2024 r. (28,37KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego