Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 63/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazów, obejmujących 10 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Nr zarządzenia:
63
Rok:
2024
Tytuł:
Zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazów, obejmujących 10 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Data podpisania:
14-02-2024
Data wejścia w życie:
14-02-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz.1463 oraz poz.1688) i art. 11 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906 oraz poz. 2029) oraz w wykonaniu uchwały nr 86/XXI/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 października 2008 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Miasto Włocławek zmienionej uchwałą nr 107/XXIV/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 grudnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2008 r. nr 175, poz. 3060 i poz. 3061) i uchwały nr XI/94/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 3834),

zarządza się co następuje :

§ 1. W zarządzeniu nr 374/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazów, obejmujących 10 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie ogłoszenia wykazów, obejmujących 3 lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym”,

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

”§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 3 lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, objętych wykazami stanowiącymi załączniki od nr 1 do nr 3 do zarządzenia”,

3) uchyla się załącznik nr 1 stanowiący wykaz nr 1 obejmujący 1 lokal mieszkalny stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym z udziałem we współwłasności gruntu pod budynkiem.

4) uchyla się załącznik nr 2 stanowiący wykaz nr 2 obejmujący 1 lokal mieszkalny stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym z udziałem we współwłasności gruntu pod budynkiem.

5) uchyla się załącznik nr 3 stanowiący wykaz nr 3 obejmujący 1 lokal mieszkalny stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym z udziałem we współwłasności gruntu pod budynkiem.

6) uchyla się załącznik nr 4 stanowiący wykaz nr 4 obejmujący 1 lokal mieszkalny stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym z udziałem we współwłasności gruntu pod budynkiem.

7) uchyla się załącznik nr 6 stanowiący wykaz nr 6 obejmujący 1 lokal mieszkalny stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym z udziałem we współwłasności gruntu pod budynkiem.

8) uchyla się załącznik nr 9 stanowiący wykaz nr 9 obejmujący 1 lokal mieszkalny stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym z udziałem we współwłasności gruntu pod budynkiem.

9) uchyla się załącznik nr 10 stanowiący wykaz nr 10 obejmujący 1 lokal mieszkalny stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym z udziałem we współwłasności gruntu pod budynkiem.

10) załącznik nr 5 stanowiący wykaz nr 5 oznacza się jako załącznik nr 1 do zarządzenia.

11) załącznik nr 7 stanowiący wykaz nr 7 oznacza się jako załącznik nr 2 do zarządzenia.

12) załącznik nr 8 stanowiący wykaz nr 8 oznacza się jako załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 63/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 lutego 2024 r. (1,21MB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 63/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 lutego 2024 r.dokument dostępny cyfrowo (17,28KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego