Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 79/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Włocławek.

Nr zarządzenia:
79
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Włocławek.
Data podpisania:
19-02-2024
Data wejścia w życie:
19-02-2024

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz.40, 572, 1463,1688).

zarządza się, co następuje:

§1.1. Określa się szczegółowe zasady i tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Włocławek.
2. Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Włocławek współpracują w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków, zgodnie z właściwością merytoryczną.

3. Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr jest właściwą merytorycznie komórką organizacyjną do przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków  wpływających do Prezydenta Miasta Włocławek.

4. Pracownicy Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr dokonują szczegółowej analizy treści wnoszonych skarg i wniosków z uwzględnieniem właściwości przy rozpatrywaniu skarg i wniosków, zgodnie z zasadami określonymi w art. 229 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775, z późn.zm.)

5. Pracownicy Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr przekazują skarżącym lub wnioskodawcom informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przy pierwszej czynności skierowanej do tych osób.

§2. Ilekroć w zarządzeniu niniejszym  mowa o:

1) Urzędzie -należy przez to rozumieć Urząd Miasta Włocławek,  
2) Prezydencie- należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Włocławek,
3) Zastępców Prezydenta – należy przez to rozumieć Zastępców Prezydenta Miasta  Włocławek,
4) Sekretarzu Miasta- należy przez to rozumieć Sekretarza Miasta Włocławek,
5) Skarbniku Miasta- należy przez to rozumieć Skarbnika Miasta Włocławek,
6) komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć komórki organizacyjne Urzędu Miasta Włocławek,
7) Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Kadr – należy przez to rozumieć Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr Urzędu Miasta Włocławek,
8) skardze- należy przez to rozumieć skargę w rozumieniu art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
9) wniosku – należy przez to rozumieć wniosek w rozumieniu art.241  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

§3.1 Prezydent i Zastępcy Prezydenta przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków we wtorki, w godzinach 12:00-16: 30.
2. Prezydent i Zastępcy Prezydenta przyjmują obywateli  także w innych sprawach.

3. Do przyjęć obywateli przez Prezydenta i Zastępców Prezydenta w innych sprawach stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego zarządzenia.

4. Prezydent, Zastępcy Prezydenta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, kierujący komórkami organizacyjnymi przyjmują obywateli w sprawach realizacji zadań Miasta.  

5. Prezydent, Zastępcy Prezydenta, Sekretarz Miasta oraz Skarbnik Miasta przyjmują obywateli  w sprawach skarg  i  wniosków, zgodnie  z ustalonym podziałem zadań.

6. Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, kierujący komórkami organizacyjnymi  przyjmują obywateli  w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach pracy Urzędu.

7. Pracownicy Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w dniach i godzinach pracy  Urzędu.

8. Pracownicy Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr przyjmują zgłoszenia obywateli zainteresowanych spotkaniem z Prezydentem  lub  Zastępcami Prezydenta w dniach i godzinach pracy Urzędu.

9. Termin przyjęcia obywateli przez Prezydenta oraz Zastępców Prezydenta uzgadnia pracownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr.

10. Warunkiem przyjęcia obywatela przez Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta jest wykorzystanie drogi służbowej od pracownika merytorycznego po kierującego komórką organizacyjną.

11. Pracownicy Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr ustalają czy obywatel zainteresowany spotkaniem z Prezydentem Miasta, Zastępcą Prezydenta wykorzystał drogę służbową.

12. Kierujący komórkami organizacyjnymi prowadzą ewidencję przyjętych obywateli w sprawach skarg  i wniosków i w innych sprawach.

13. Z przyjęć, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2  sporządza się protokół, zgodnie ze wzorem określonym  w załączniku  do niniejszego zarządzenia.

§4.1. Skargi i wnioski wpływające bezpośrednio do Prezydenta ewidencjonowane są w rejestrze skarg i wniosków prowadzonym w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Kadr.

2. Rejestr skarg i wniosków zawiera dane osoby wnoszącej skargę/wniosek: imię i nazwisko, adres zamieszkania, krótki opis sprawy, sposób i termin załatwienia sprawy.

3. Skargi i wnioski wpływające bezpośrednio do komórek organizacyjnych powinny być niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu 3 dni roboczych  przekazane do Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr, w celu dalszego prowadzenia sprawy.

4. Pracownicy Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr mogą w trakcie postępowania wyjaśniającego żądać od komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Włocławek oraz miejskich jednostek organizacyjnych wyjaśnień niezbędnych do załatwienia sprawy.

5. Odpowiedź na skargę lub wniosek  podpisuje Prezydent, lub upoważniony pracownik.

6. Jeżeli przedmiot sprawy dotyczy kilku komórek organizacyjnych  Urzędu, Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr jest komórką, która prowadzi postępowanie i udziela odpowiedzi.

7. Pracownicy Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr dokonują  okresowych analiz przedmiotu i terminu składanych skarg  i wniosków oraz przedkładania tych analiz corocznie do dnia 31 marca Sekretarzowi Miasta.

8. Kierujący komórkami organizacyjnymi przekazują:
a) terminowo wyjaśnienia na skargi, wnioski do Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr,
b) wnikliwie  i rzetelnie wyjaśniają  stan faktyczny  i prawny dotyczący zgłoszonych skarg i wniosków,
c) w przypadkach skarg uznanych za zasadne informują Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr  o podjętych działaniach zmierzających do usunięcia nieprawidłowości.
d) w przypadkach  wniosków uznanych za zasadne informują, o podjętych działaniach zmierzających do zrealizowania wniosku.   

9. W przypadku skarg i wniosków anonimowych podejmowane są czynności w ramach kontroli zarządczej mające na celu wyjaśnienie ich zasadności.

10. Jeżeli skarga, wniosek  została złożona do Rady Miasta Włocławek, która zwróciła  się do Prezydenta Miasta o przedstawienie stanowiska w sprawie, to sprawa przekazywana jest bezpośrednio przez Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr do realizacji właściwej komórce merytorycznej, która zobowiązana jest do przekazania Radzie Miasta Włocławek stanowiska w sprawie z jednoczesnym przekazaniem do Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr jednego egzemplarza wyjaśnień udzielonych  Radzie Miasta Włocławek.

§5. Zarządzenie niniejsze nie dotyczy skarg i wniosków  do rozpatrywania których właściwa jest Rada Miasta Włocławek.

§6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu stosuje się odpowiednio przepisy:

1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775, z późn.zm.)
2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5 poz. 46)    

§7. Traci moc Zarządzenie nr 240/09 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, zmienione Zarządzeniem nr 13/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 lutego 2011 r.

§8. Wykonanie zarządzenia powierza się kierującym komórkami organizacyjnymi.

§9. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Włocławek

§10.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
       2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie nr 79/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lutego 2024 r. (2,05MB)
  2. DOCXZarządzenie nr 79/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lutego 2024 r. (39,68KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego