Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 82/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Nr zarządzenia:
82
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Data podpisania:
20-02-2024
Data wejścia w życie:
20-02-2024

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023  r. poz. 40, zm. Poz.572,1463,1688) oraz art. 4 ust. 1, pkt 16, art.11,13,14,15 i 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 r. poz.571) w związku z Uchwałą Nr LXIX/155/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2023r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023 oraz w związku z Uchwałą nr XLV/91/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert nr 1 na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

2. Ogłoszenie konkursowe stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Wzór umowy o wsparcie zadania stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Wzór oświadczenia dotyczącego podatku od towarów i usług stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Termin składania ofert wyznaczony zostaje na 21 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w § 1.

§ 3.Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek - www.wloclawek.eu
  3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13,
  4. w generatorze wniosków znajdującym się pod adresem www.witkac.pl.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziały Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Włocławek.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 6.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 82/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lutego 2024 r. (9,92MB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 82/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lutego 2024 r. dokument dostępny cyfrowo (16,04KB)
  3. DOCXZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lutego 2024 r. (46,72KB)
  4. DOCXZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 82/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lutego 2024r. (29,47KB)
  5. DOCXZałącznik nr 3 do Zarządzenia nr 82/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lutego 2024 r. Włocławek (15,64KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego