Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 89/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu programów profilaktyki uniwersalnej adresowanych do dzieci i młodzieży, programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży

Nr zarządzenia:
89
Rok:
2024
Tytuł:
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu programów profilaktyki uniwersalnej adresowanych do dzieci i młodzieży, programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży, dotyczące wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych NSP oraz programów rozwijających umiejętności w podejmowaniu interwencji profilaktycznej w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie.
Data podpisania:
22-02-2024
Data wejścia w życie:
22-02-2024

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu programów profilaktyki uniwersalnej adresowanych do dzieci i młodzieży, programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży, dotyczące wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych NSP oraz programów rozwijających umiejętności w podejmowaniu interwencji profilaktycznej w ramach realizacji  Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 oraz poz. 1688), art. 4 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107),  art. 4¹ ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151), art. 5 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939), art. 14 ust. 1,  ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608, Dz. U. z 2023 r. poz. 1718), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz. U. z 2021 r. poz. 642) oraz w związku z uchwałą Nr LXXII/5/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadań z zakresu programów profilaktyki uniwersalnej adresowanych do dzieci i młodzieży, programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży, dotyczące wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych NSP oraz programów z zakresu wczesnej interwencji i profilaktyki selektywnej adresowanych do dzieci, młodzieży i rodziców w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.

2.  Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3.  Szczegółowe materiały informacyjne stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4.  Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5.  Ramowy projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

6.  Wzór zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

7. Wzór sprawozdania końcowego z realizacji zadania stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

8.  Wzór oświadczenia oferenta stanowi załącznik nr 7 do ogłoszenia.

§ 2. Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek – www.bip.um.wlocl.pl,
 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13,
 3. na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek – www.wloclawek.pl.

§ 3. Termin składania ofert wyznaczony zostaje na 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia, o którym mowa w § 1 ust. 2.

§ 4. 1. W celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 1 ust. 1, powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, w składzie:

 1. Przewodnicząca Komisji – Domicela Kopaczewska, Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek;
 2. Zastępca Przewodniczącej Komisji – Elżbieta Dynarska, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek;
 3. Sekretarz Komisji – Marta Molewska, starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek;
 4. Członek Komisji – Joanna Kowalewska, główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek;
 5. Członek Komisji – Agnieszka Antosik, starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek.

2. Członek Komisji Konkursowej podlega wyłączeniu od udziału w komisji zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).

3.  W sytuacji, o której mowa w ust. 2 dokonuje się wyłączenia i powołuje się nowego członka Komisji Konkursowej.

4.  Prace Komisji są ważne przy udziale co najmniej 3 członków Komisji.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 7. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

 1. PDFZarządzenie Nr 89/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lutego 2024 r. (11,05MB)
 2. DOCXZarządzenie Nr 89/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lutego 2024 r. - dokument dostępny cyfrowo (33,69KB)
 3. DOCXZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lutego 2024 r. (48,67KB)
 4. DOCXZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 89/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lutego 2024 r. (23,62KB)
 5. DOCXZałącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 89/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lutego 2024 r. (34,04KB)
 6. DOCZałącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 89/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lutego 2024 r. (109,00KB)
 7. DOCXZałącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 89/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lutego 2024 r. (30,53KB)
 8. DOCXZałącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 89/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lutego 2024 r. (30,73KB)
 9. DOCXZałącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 89/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lutego 2024 r. (15,26KB)
 10. DOCXFormularz sprawozdania częściowego (18,18KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego