Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 107/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek.

Nr zarządzenia:
107
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek.
Data podpisania:
29-02-2024
Data wejścia w życie:
29-02-2024

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4b i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 r. poz. 344, poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906 i poz. 2029), w związku z uchwałą nr VIII/57/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek zmienioną uchwałą nr XXXI/25/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r. oraz uchwałą nr LXXI/182/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2019 r. poz. 2389 z 2021 r. poz. 1903 i z 2024 r. poz. 369)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Nie wykonuje się prawa pierwokupu przysługującego Gminie Miasto Włocławek, będącego przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży Rep. A Nr 1121/2024 z dnia 1 lutego 2024 r. w odniesieniu do:

1. lokalu niemieszkalnego nr 2, o powierzchni użytkowej 82,55 m2. Z własnością tego lokalu związany jest udział wynoszący 8255/263224 części we współwłasności nieruchomości wspólnej oraz taki sam udział we współwłasności wszystkich wspólnych części budynku i urządzeń, niesłużących do wyłącznego użytku właścicielom poszczególnych lokali, położonego we Włocławku przy ulicy Przedmiejskiej 5,

2. udziału wynoszącego 98163/526448 części we współwłasności nieruchomości położonej we Włocławku przy ulicy Przedmiejskiej, stanowiącej działki 40/6, 39/4, 41/20, 41/24, 41/21 i 41/26 o łącznej powierzchni 0,2114 ha oraz przenosi wszelkie przysługujące jej w ramach tego udziału prawa wyłącznego korzystania i używania ze stanowisk parkingowych oznaczonych numerami 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, i 38.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załącznik:

  1. PDFZarządzenie Nr 107/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2024 r. (696,50KB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 107/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (16,62KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego