Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 140/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie we Włocławku

Nr zarządzenia:
140
Rok:
2024
Tytuł:
Zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie we Włocławku.
Data podpisania:
19-03-2024
Data wejścia w życie:
19-03-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz § 3 ust. 4 Statutu Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie we Włocławku nadanego Uchwałą Nr XLVII/48/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r., w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Włocławek, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą, Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie" we Włocławku oraz nadania jej statutu

zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Zarządzenia nr 387/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie we Włocławku wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 15 w ust. 4 pkt. 3 po lit. b dodaje się lit. c w następującym brzmieniu: „Służba sprzątająca- NDS”
  2. po § 31 dodaje się § 31a w następującym brzmieniu:

„do zadań Służby sprzątającej NDS należy:

  1. utrzymywanie w należytej czystości przydzielonych do sprzątania pomieszczeń;
  2. doglądanie i uzupełnianie braków środków sanitarno- higienicznych w toaletach,
  3. opróżnianie koszy na śmieci w trakcie sprzątania pomieszczeń do wskazanych zbiorczych pojemników;
  4. zgłaszanie przełożonemu zauważonych awarii, uszkodzeń w urządzeniach i pomieszczeniach.”

§ 2. Schemat organizacyjny stanowiący załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie we Włocławku otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie we Włocławku.

§ 4. Nadzór na wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 140/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 marca 2024 r. (362,83KB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 140/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 marca 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (17,54KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego