Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 142/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 1 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2024 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Nr zarządzenia:
142
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 1 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2024 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Data podpisania:
19-03-2024
Data wejścia w życie:
19-03-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) art. 4 ust. 1 pkt. 22, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 4¹ ust 1 pkt 2, pkt 5 w związku z ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151), oraz art. 4 ust. 1 pkt 32, art. 11, art. 13, art. 14, art. 15 oraz art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2023 poz. 571), w związku z Uchwałą Nr LXIX/155/2023 Rady Miasta Włocławek z  dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024

zarządza się, co następuje:

§1.1 Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 1 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2024 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zwaną dalej „Komisją”, w następującym składzie:

 1. Domicela Kopaczewska – Zastępca Prezydenta Miasta – Przewodnicząca Komisji Konkursowej;
 2. Elżbieta Dynarska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – Zastępca Przewodniczącej Komisji Konkursowej;
 3. Katarzyna Peszyńska –  pracownik Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – Sekretarz Komisji Konkursowej;
 4. Marta Molewska – pracownik Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – Członek Komisji Konkursowej,
 5. Elżbieta Skonieczna – Przedstawiciel Organizacji Pozarządowej – Członek Komisji Konkursowej,
 6. Anna Rachut – Przedstawiciel Organizacji Pozarządowej – Członek Komisji Konkursowej.

2. Członek Komisji Konkursowej podlega wyłączeniu z udziału w pracach Komisji Konkursowej zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późń. zm) oraz wyłączeni są z prac reprezentanci organizacji pozarządowych wskazani przez te organizacje, które biorą udział w konkursie.

§2. 1. Komisja pracuje zgodnie z „Regulaminem organizacji pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2024 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego”, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 1. Wzór „Oświadczenia członka komisji konkursowej” stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 2. Wzór „Protokołu z przyjęcia ofert” stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 3. Wzór „Karty podsumowującej pracę Komisji Konkursowej” stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 4. Wzór „Protokołu końcowego” stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek

§5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

 1. PDFZarządzenie Nr 142/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 marca 2024 r. (1,08MB)
 2. DOCXZarządzenie Nr 142/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 marca 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (36,01KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego