Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 169/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu najmu lokali użytkowych w tym garaży oraz opłat za najem powierzchni pod reklamy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek oraz będących w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek.

Nr zarządzenia:
169
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu najmu lokali użytkowych w tym garaży oraz opłat za najem powierzchni pod reklamy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, oraz będących w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek.
Data podpisania:
09-04-2024
Data wejścia w życie:
09-04-2024

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U. 2023 r. poz. 40, poz. 572, po. 1463, poz.1688), w związku z § 11 ust. 1 i 2 uchwały nr VIII/48/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 marca 2011 r., w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, zmienionej uchwałą nr XIV/203/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2011 r., zmienionej uchwałą nr XXVII/134/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2020 r. (Dz.U. Woj. Kuj-Pom. 2011 r. Nr 110, poz. 905; zm.: Dz.U. Woj. Kuj-Pom. 2011 r. Nr 241, poz. 2257 oraz 2020 r. poz. 5381).

zarządza się co następuje :

§ 1. 1. Ustala się:

  1. minimalne stawki czynszu najmu wolnych lokali użytkowych w tym garaży, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia,
  2. stawki opłat za najem powierzchni pod reklamę, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Stawki określone w § 1 będą obowiązywać do dnia 30 kwietnia 2025 r.

§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 5. Traci moc zarządzenie Prezydenta Miasta Włocławek nr 146/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r., w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu najmu lokali użytkowych w tym garaży oraz opłat za najem powierzchni pod reklamy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy  Miasto Włocławek raz będących w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek, zmienione zarządzeniem nr 18/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r.

§ 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2024 r.

§ 7. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta  Włocławek oraz na stronie internetowej https://bip.um.wlocl.pl i na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 169/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2024 r. (1,36MB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 169/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (57,75KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego