Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 194/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wczesnej interwencji profilaktyki selektywnej adresowanych do dzieci, młodzieży i rodziców w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok

Nr zarządzenia:
194
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wczesnej interwencji profilaktyki selektywnej adresowanych do dzieci, młodzieży i rodziców w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok
Data podpisania:
18-04-2024
Data wejścia w życie:
18-04-2024

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 oraz poz. 1688), art. 4 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 4¹ ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151), art. 5 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939), art. 14 ust. 1,  ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608, Dz. U. z 2023 r. poz. 1718), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz. U. z 2021 r. poz. 642) oraz w związku z uchwałą Nr LXXII/5/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru oferty na realizację zadania z zakresu wczesnej interwencji i profilaktyki selektywnej adresowanego do dzieci, młodzieży i rodziców w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok złożonej przez Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii „Alter Ego” Aneta Sokołowska.

2. Wybór, o którym mowa w ust. 1 dokonany został na podstawie propozycji Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem nr 28/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w celu przeprowadzenia konkursu ofert, zgodnie z jej protokołem z dnia 3 marca 2023 r.       

3. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 wynosi 15 300,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy trzysta złotych).

4. Szczegółowe warunki realizacji zadania, tryb płatności i sposób rozliczenia zostaną określone w umowie zawartej z Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii „Alter Ego” Aneta Sokołowska.

§ 2. Wybór, o którym mowa w §1 ust.1 publikuje się poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek,

2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek, www.wloclawek.eu

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek

§ 5. 1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie    Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie nr 194/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 kwietnia 2024 r. (297,36KB)
  2. DOCXZarządzenie nr 194/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 kwietnia 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (24,02KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego