Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.12.2018 Uchwała Nr 17/P/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Włocławek na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 14.12.2018 Uchwała Nr 17/WPF/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek na lata 2019-2030 Szczegóły
Artykuł 14.12.2018 Uchwała Nr 12/Dpr/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu zakładanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Włocławek na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 14.12.2018 Zarządzenie nr 365/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 14.12.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Dostawa paliw do samochodów służbowych Urzędu Miasta Włocławek OPIK.ROU.2632.84.2018 Szczegóły
Artykuł 14.12.2018 Zawiadomienia Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14.12.2018 r. (znak: UA.WZ.6730.56.2018) o możliwości zapoznania się przez strony z zebranym materiałem dowodowym w prowadzonym postępowaniu na wniosek „MAJSTER ATLAS KUJAWY” P. Świec Sp. J. reprezentowanej przez Panią Ewelinę Grzelakowską w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowe A19 na lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr A na terenie dz. nr 15 obręb Włocławek KM 38 położonej przy ul. Rysiej 4A we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.12.2018 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (50/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.12.2018 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (49/zglo/2018) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 13.12.2018 Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Otwarty konkursu ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2019, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Zarządzenie nr 364/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 „MALUCH” we Włocławku przy ulicy Sielskiej 3. Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Zarządzenie nr 363/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2019, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Otwarty konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2019 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Zarządzenie nr 362/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2019 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Zarządzenie nr 361/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
« 1 2 3 484 485 »