Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.11.2017 Zarządzenie nr 313/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.11.2017 GM04 – Przyznanie miejsca do pochówku na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.11.2017 GM03 – Zezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 Otwarty konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2018 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 Zarządzenie nr 312/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2018 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę oświetlenia ulicznego kablowego w ulicy Sasankowej na terenie działek nr 43 i 22/6 obręb Włocławek KM 6 położonych we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hutniczej 3 dz. nr 55/1 KM 31. Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Katarzyna Laszuk – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym – Kierownik Referatu Nieruchomości Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Zarządzenie nr 311/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Zarządzenie nr 310/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Zarządzenie nr 309/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.11.2017 Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (30/zglo/2017) Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.11.2017 „Zakup pomocy dydaktycznych dla 4 międzyszkolnych pracowni przyrodniczych z podziałem na 6 zadań”, na potrzeby realizacji projektu pn. „Czym skorupka za młodu – uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje” współfinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020- RPKP.10.02.02, nr projektu:EF-III.432.558.2016. Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.11.2017 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10” Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Dobrzyńskiej i Alei ks. Jerzego Popiełuszki, pomiędzy ulicą Lipnowską, Rezerwatem Kulin, terenami leśnymi i zachodnią granicą rodzinnych ogrodów działkowych. Szczegóły
« 1 2 3 334 335 »