Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.10.2017 Projekty Uchwał pod obrady XXXIV sesji Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Zarządzenie nr 271/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy ul. Żelazne Wody 76, oznaczonej jako działka nr 128 KM 106 o pow. 15,00 m2 Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zmianę sposobu użytkowania budynku hotelowego na Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 PE wraz z przyłączami gazowymi dn32 PE do budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie działek nr 77, 106/11, 71/104, 71/105, 71/108, 102, 100, 98, 97/9, 97/10, 106/8, 71/97, 71/90, 71/63, 71/62, 71/91, 86/5, 87, 86/6, 42/2, 41/1, 43/2, 40/1, 84, 85, 107, 71/42, 71/30, 71/29, 80, 71/23, 71/134, 71/133, 106/3, 71/154, 106/4, 71/155, 71/15, 71/35, 76, 74, 22/1, 23/2, 6, 4, 3, 2, 105, 101, 71/98, 71/99, 71/66, 97/1, 91, 92/3, 78, 71/55, 82, 81, 71/32, 71/135, 71/27, 71/24, 71/19, 71/18 obręb Włocławek KM 7/2, nr 1/5, 1/6, 58, 66 obręb Włocławek KM 1, nr 26 obręb Włocławek KM 7/1 przy ul. Kwiatowej, Jałowcowej, Krokusowej, Bławatkowej, Stokrotkowej, Zawilcowej, Jemiołowej, Jaśminowej, Tarninowej i Wrzosowej we Włocławku, zawiadamiam, że w dniu 16 października 2017 roku pełnomocnik Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy Pan Piotr Brzeziński rozszerzył teren inwestycji o działkę nr 71/109 obręb Włocławek KM 7/2 położoną przy ul. Bławatkowej 1 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 16.10.2017 Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 16.10.2017 W dniu 24 października 2017 r. o godzinie 9:00 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13 odbędą się obrady XXXIV sesji Rady Miasta Włocławek. Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.10.2017 Budowa przytuliska dla kotów w ramach działalności Schroniska dla Zwierząt – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – IV postępowanie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.10.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (211/dec/2017) Szczegóły
Artykuł 13.10.2017 Zarządzenie nr 270/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.10.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (210/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.10.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (209/wnio/2017) Szczegóły
Artykuł 12.10.2017 Obwieszczenie z dnia 12 października 2017 roku Prezydent Miasta Włocławek zawiadamiam o wniesionym odwołaniu od decyzji Prezydenta Miasta Włocławek Nr 323/2017 z dnia 20 września 2017 roku (znak: UA.AB.6740.462.2017) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Płockiej na odcinku od ulicy Teligi do Ronda Ks. J. Popiełuszki, w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych” we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 12.10.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 28 dz. nr 38/21 KM 111/2 Szczegóły
Artykuł 12.10.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hożej 12/14. Szczegóły
« 1 2 3 314 315 »