Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 61/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Włocławka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz powołania Komisji Konkursowej.

Nr zarządzenia:
61
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Włocławka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz powołania Komisji Konkursowej.
Data podpisania:
13-02-2024
Data wejścia w życie:
13-02-2024

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, oraz poz. 572, poz. 1463 oraz poz. 1688), art. 4 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 4¹ ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151), art. 5 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939), art. 114 ust. 1 pkt 5 i art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 poz. 991 oraz poz. 1675), art. 9a i art. 9b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 2561, poz. 2674, poz. 2770 oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 605, poz. 650, poz. 658, poz.1234, poz. 1429, poz. 1675, poz. 1692, poz. 1733, poz. 1831, poz. 1872 oraz poz. 1938, poz. 2730), oraz w związku z uchwałą Nr LXXII/5/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.

zarządza się co następuje:

§1. 1. Ogłasza się konkurs ofert na udzielanie mieszkańcom Włocławka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Ramowy projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. Wzór kwestionariusza sprawozdawczego miesięcznego i kwestionariusza sprawozdawczego końcowego z realizacji zadań stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek,
 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek,
 3. na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek – www.wloclawek.eu

§ 3.1. W celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 1, powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, w składzie:

 1. Przewodnicząca Komisji – Domicela Kopaczewska, Z-ca Prezydenta Miasta Włocławek,
 2. Z-ca Przewodniczącej Komisji – Elżbieta Dynarska, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek,
 3. Członek Komisji – Joanna Kowalewska Główny Specjalista w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek,
 4. Członek Komisji – Alina Ansilewska, starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek,
 5. Sekretarz Komisji – Marta Molewska, starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek.

2. Członek Komisji Konkursowej podlega wyłączeniu od udziału w Komisji, gdy oferentem jest:

 1. jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia,
 2. osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 3. osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej,
 4. osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 dokonuje się wyłączenia i powołuje się nowego członka Komisji Konkursowej.

4. Prace Komisji są ważne przy udziale co najmniej 3 członków Komisji.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

 1. PDFZarządzenie Nr 61/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lutego 2024 r. (8,02MB)
 2. DOCXZarządzenie Nr 61/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lutego 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (31,55KB)
 3. DOCXZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lutego 2024 (49,29KB)
 4. DOCXZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lutego 2024 (36,07KB)
 5. DOCXZałącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 61/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lutego 2024 (36,00KB)
 6. DOCXZałącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 61/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lutego 2024 (25,37KB)
 7. DOCXZałącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 61/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lutego 2024 (18,81KB)
 8. DOCXZałącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 61/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lutego 2024 (17,55KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego