Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 248/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 128/15 o powierzchni 0,8222 ha w obrębie Krzywa Góra, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu

Nr zarządzenia:
248
Rok:
2024
Tytuł:
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 128/15 o powierzchni 0,8222 ha w obrębie Krzywa Góra, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu
Data podpisania:
22-05-2024
Data wejścia w życie:
22-05-2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 11, art. 35, art. 37 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, poz.1113, poz. 1463, poz.1506, poz.1688, poz.1762,poz. 1906 i poz. 2029) oraz Uchwały Nr VIII/48/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zasad nabywania zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, lub czas nieoznaczony, zmienionej Uchwałą Nr XIV/203/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2011 r., zmienionej Uchwałą Nr XXVII/134/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2020 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 110, poz. 905, Nr 241,  poz. 2257, z 2020 r. poz. 5381).

zarządza się, co następuje:

§1. Przeznacza się do sprzedaży, w drodze przetargu, nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, na okres 21 dni oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, oraz na stronie internetowej https://bip.um.wlocl.pl.

§3. Ponadto, w wykazie wyznacza się termin dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§5. Nadzór nad wykonywaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§7. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie nr 247/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 maja 2024 r. (536,46KB)
  2. DOCXZarządzenie nr 247/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 maja 2024 r. - dokument dostępny cyfrowo (23,21KB)
  3. DOCXZałącznik do Zarządzenia nr 247/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 maja 2024 r. (22,23KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego