Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Żwirowej

Typ przetargu:
Przetarg ustny ograniczony
Rodzaj nieruchomości:
Nieruchomości niezabudowane
Rok publikacji:
2024
Status Realizacji:
Roztrzygnięte
Data przetargu:
26-06-2024
Godzina przetargu:
-
Adres nieruchomości:
Ul. Żwirowa Włocławek
Cena wywoławcza:
Minimalna wywoławcza wysokość czynszu miesięcznego dzierżawy wynosi 11,84 zł (bez podatku VAT)
Wadium w wysokości 20 % wynosi 2,37 zł.


Minimalna wywoławcza wysokość czynszu miesięcznego dzierżawy wynosi 13,61 zł (bez podatku VAT)
Wadium w wysokości 20 % wynosi 2,72 zł.

I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Żwirowej, oznaczonej jako działka nr 42/128 (Włocławek KM 29) o pow. 9,40 m2

Przedmiotowa działka w oparciu o „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przyjętym Uchwałą Nr 103/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007 r., znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem „MW” o przeznaczeniu „obszary mieszkalnictwa z dominującym budownictwem wielorodzinnym”.

Przetarg ustny, ograniczony jest dla osoby fizycznej, dla której ww. działka w faktycznym stanie użytkowania, stanowi teren przyległy zabezpieczający funkcjonowanie garażu zlokalizowanego na działce nr 42/58 KM 29 przy ul. Żwirowej.

Minimalna wywoławcza wysokość czynszu miesięcznego dzierżawy wynosi 11,84 zł (bez podatku VAT)

Wadium w wysokości 20 % wynosi 2,37 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 r. o godz. 1300  w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, w pokoju nr 9.

I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Żwirowej, oznaczonej jako działka nr 42/128 (Włocławek KM 29) o pow. 9,40 m2

Przedmiotowa działka w oparciu o „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przyjętym Uchwałą Nr 103/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007 r., znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem „MW” o przeznaczeniu „obszary mieszkalnictwa z dominującym budownictwem wielorodzinnym”.

Przetarg ustny, ograniczony jest dla osoby fizycznej, dla której ww. działka w faktycznym stanie użytkowania, stanowi teren przyległy zabezpieczający funkcjonowanie garażu zlokalizowanego na działce nr 42/47 KM 29 przy ul. Żwirowej.

Minimalna wywoławcza wysokość czynszu miesięcznego dzierżawy wynosi 11,84 zł (bez podatku VAT)

Wadium w wysokości 20 % wynosi 2,37 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 r. o godz. 1315  w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, w pokoju nr 9.

I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Żwirowej, oznaczonej jako działka nr 42/128 (Włocławek KM 29) o pow. 9,40 m2

Przedmiotowa działka w oparciu o „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przyjętym Uchwałą Nr 103/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007 r., znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem „MW” o przeznaczeniu „obszary mieszkalnictwa z dominującym budownictwem wielorodzinnym”.

Przetarg ustny, ograniczony jest dla osoby fizycznej, dla której ww. działka w faktycznym stanie użytkowania, stanowi teren przyległy zabezpieczający funkcjonowanie garażu zlokalizowanego na działce nr 42/59 KM 29 przy ul. Żwirowej.

Minimalna wywoławcza wysokość czynszu miesięcznego dzierżawy wynosi 11,84 zł (bez podatku VAT)

Wadium w wysokości 20 % wynosi 2,37 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 r. o godz. 1325  w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, w pokoju nr 9.

I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Żwirowej, oznaczonej jako działka nr 42/133 (Włocławek KM 29) o pow. 10,80 m2

Przedmiotowa działka w oparciu o „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przyjętym Uchwałą Nr 103/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007 r., znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem „MW” o przeznaczeniu „obszary mieszkalnictwa z dominującym budownictwem wielorodzinnym”.

Przetarg ustny, ograniczony jest dla osoby fizycznej, dla której ww. działka w faktycznym stanie użytkowania, stanowi teren przyległy zabezpieczający funkcjonowanie garażu zlokalizowanego na działce nr 42/22 KM 29 przy ul. Żwirowej.

Minimalna wywoławcza wysokość czynszu miesięcznego dzierżawy wynosi 13,61 zł (bez podatku VAT)

Wadium w wysokości 20 % wynosi 2,72 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 r. o godz.1335  w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, w pokoju nr 9.

I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Żwirowej, oznaczonej jako działka nr 42/133 (Włocławek KM 29) o pow. 10,80 m2

Przedmiotowa działka w oparciu o „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przyjętym Uchwałą Nr 103/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007 r., znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem „MW” o przeznaczeniu „obszary mieszkalnictwa z dominującym budownictwem wielorodzinnym”.

Przetarg ustny, ograniczony jest dla osoby fizycznej, dla której ww. działka w faktycznym stanie użytkowania, stanowi teren przyległy zabezpieczający funkcjonowanie garażu zlokalizowanego na działce nr 42/27 KM 29 przy ul. Żwirowej.

Minimalna wywoławcza wysokość czynszu miesięcznego dzierżawy wynosi 13,61 zł (bez podatku VAT)

Wadium w wysokości 20 % wynosi 2,72 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 r. o godz. 13 45 w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, w pokoju nr 9.

Przeprowadzenie przetargu następuje w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :

- wpłacenie wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej (bez podatku VAT) na konto Urzędu Miasta Włocławek, Bank PKO B.P S.A. Oddział Centrum we Włocławku Nr 61 1020 5170 0000 1402 0009 0357 w terminie do dnia 24.06.2024 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Włocławek. Ponadto oznaczenie działki lub działek, do licytacji których uczestnik przetargu zamierza przystąpić musi być jednoznacznie i wyraźnie określone na przelewie,

- okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego do wglądu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ul. 3 Maja 22, najpóźniej w dniu 24.06.2024 r., do godz. 14.00,

- złożenie osobiście w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym przez osoby przystępujące do przetargu, pisemnego oświadczenia na druku urzędowym w terminie do dnia 24.06.2024 r., do godz. 14.00, że zapoznały się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, objętej przetargiem, na gruncie(w terenie) i nie wnoszą żadnych zastrzeżeń,

- zapoznanie się z regulaminem przetargu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ul. 3 Maja 22 do dnia 24.06.2024 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu  dzierżawy nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom, zwraca  się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi.

Informacja o przetargu będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek.

Prezydent Miasta Włocławek zastrzega sobie prawo odwołania lub też unieważnienia przetargu.

Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Miasto Włocławek za wady ukryte nieruchomości wystawionych do wydzierżawienia w drodze przetargu.

Bliższych informacji o przedmiotowym przetargu udziela Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Włocławek telefonicznie pod numerem  (54) 414 41 20.

Uczestnicy przetargu biorą udział osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie ustalonego pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Termin podpisania umowy ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Załączniki:

  1. DOCInformacja o rozstrzygniętym przetargu ul.Żwirowa, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 42/128 (Włocławek KM 29) o pow. 9,40 m 2. (29,00KB)
  2. DOCInformacja o rozstrzygniętym przetargu ul.Żwirowa, Żwirowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 42/133 (Włocławek KM 29) o pow. 10,80 m 2. (29,00KB)
  3. DOCInformacja o rozstrzygniętym przetargu ul.Żwirowa, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 42/128 (Włocławek KM 29) o pow. 9,40 m 2. (33,50KB)
  4. DOCInformacja o rozstrzygniętym przetargu ul.Żwirowa, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 42/128 (Włocławek KM 29) o pow. 9,40 m 2. (33,50KB)
  5. DOCInformacja o rozstrzygniętym przetargu ul.Żwirowa, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 42/133 (Włocławek KM 29) o pow. 10,80 m 2. (33,50KB)
  6. DOCXLista osób zakwalifikowanych do przetargu ul. Żwirowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 42/128 (obręb Włocławek KM 29) o pow. 9,40 m2. (15,43KB)
  7. DOCXLista osób zakwalifikowanych do przetargu przy ul. Żwirowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 42/133 (obręb Włocławek KM 29) o pow. 10,80 m2. (15,46KB)
  8. DOCXLista osób zakwalifikowanych do przetargu ul. Żwirowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 42/128 (obręb Włocławek KM 29) o pow. 9,40 m2. (15,45KB)
  9. DOCXLista osób zakwalifikowanych do przetargu ul. Żwirowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 42/128 (obręb Włocławek KM 29) o pow. 9,40 m2. (15,46KB)
  10. DOCXLista osób zakwalifikowanych do przetargu ul. Żwirowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 42/133 (obręb Włocławek KM 29) o pow. 10,80 m2. (15,51KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego