Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 435/2023 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 168/9 o pow. 0,0220 ha, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Nr zarządzenia:
435
Rok:
2023
Tytuł:
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 168/9 o pow. 0,0220 ha, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Data podpisania:
07-12-2023
Data wejścia w życie:
07-12-2023

Na podstawie art. 11, art. 11a, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906 i poz. 2029) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 i z 2023 r. poz. 572), w związku z zarządzeniem Nr 329/2023 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 08 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa,

zarządza się, co następuje:

§1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącą własność Skarbu Państwa nieruchomość wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 na okres 21 dni oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, oraz na stronie internetowej www.bip.um.wlocl.pl. Przedmiotowy wykaz starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, przekazuje także wojewodzie, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

§3. W wykazie wyznacza się termin dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§7.  Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załącznik:

  1. PDFZarządzenie nr 435/2023 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 7 grudnia 2023 r. (1 005,06KB)
  2. DOCXZarządzenie nr 435/2023 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 7 grudnia 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (18,71KB)
  3. DOCXZałącznik do Zarządzenia nr 435/2023 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 7 grudnia 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (17,38KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego