Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 188/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 2, położony w budynku mieszkalnym w Ludwinowie 46, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do dokonania darowizny, na rzecz Gminy Włocławek.

Nr zarządzenia:
188
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku mieszkalnym w Ludwinowie 46 stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do dokonania darowizny, na rzecz Gminy Włocławek.
Data podpisania:
17-04-2024
Data wejścia w życie:
17-04-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 oraz poz. 1688) oraz art. 11, art. 13 ust. 2 i 2a, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, poz. 1113, poz. 1463,   poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906, poz. 2029), uchwały nr LXVI/115/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Włocławek lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek

zarządza się co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dokonania darowizny lokal mieszkalny, wymieniony w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o których mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 oraz ul. 3 Maja 22, na okres 21 dni oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, oraz na stronie internetowej www.bip.um.wlocl.pl.

§ 3. Wykaz wyznacza termin dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu mieszkalnego,  zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 188/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2024 r. (429,49KB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 188/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (18,63KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego